ماساژور پا

سیستم های لوکس با حرارت مادون قرمز و آبگرم ،ماساژ و ارائه حباب های گرم جهت داشتن آب ملایم برای درمان و آرام بخش و اثر تسکین دهنده بر روی پاها دارد

PC1009

ایجاد جلوه های آرام بخش با استفاده از خواص مفید آب

آفر تور کیش