ترازو با ظرف

سری جدید ترازوهای LAICA دارای ظرف بزرگی هستند،مناسب برای آنهایی که به کارایی اهمیت می دهند و به ظرافت و ظاهرتوجه کمتری دارند

مدلKS1019

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدلKS1016

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدل BX9230

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدل LC7113

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدلKS1012

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدل KS1026

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدلBM9240

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

مدلBX9260

ترازوی آشپزخانه دیجیتال

آفر تور کیش